Szcz0ta

16 tekstów – auto­rem jest Szcz0ta.

Kłam­stw nikt nie chce słuchać, a w prawdę nikt nie wierzy. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 marca 2012, 22:31

Nie po­win­niśmy przep­raszać za to kim jes­teśmy, ale za błędy, które po­pełniamy po­mimo te­go kim jesteśmy 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 marca 2012, 01:54

Podążając drogą do włas­nych marzeń, miej siłę, która poz­wo­li ci zawrócić, gdy zaczniesz ni­mi ra­nić innych 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 marca 2012, 23:09

Nie bójmy się. Śmiej­my się, gdy tyl­ko naj­dzie nas ocho­ta. Spędzaj­my dni bez smut­ku na twarzy, ura­zy w ser­cu, prob­lemów za­mie­szkujących myśli. Cie­szmy się z każdej dob­rej chwi­li nie zważając na te gor­sze. Żyj­my ra­dością. Nie róbmy jed­nak te­go sa­mi, po­nieważ życie nie znaczy nic, gdy idziemy przez nie w pojedynkę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 marca 2012, 21:45

Nic tak nie bo­li jak stra­ta poczu­cia włas­nej wartości 

myśl
zebrała 24 fiszki • 3 marca 2012, 09:17

Boimy się kochać. Boimy sie mo­men­tu, gdy zacznie nam za­leżeć, gdy jed­no słowo, je­den mo­ment, je­den gest będzie mógł nas zniszczyć 

myśl
zebrała 26 fiszek • 30 września 2011, 22:00

Cza­sem jest ta­ka chwi­la, gdy przes­ta­jesz myśleć o so­bie, a zaczy­nasz wal­czyć o coś sil­niej­sze­go niż włas­na duma. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 czerwca 2011, 21:48

Cza­sami miłość jest je­dyną rzeczą, która nie poz­wa­la nam stoczyć się na dno. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 czerwca 2011, 20:07

Mu­zyka ma wpływ na dusze.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 czerwca 2011, 21:06

I wie­działam, że czując jej smu­tek, za­pomi­nał o swoim życiu, nie pa­miętał o włas­nej ra­dości. Zat­ra­cał się w jej uczuciach. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 czerwca 2011, 18:21

Szcz0ta

Największy wpływ na nasze życie mają uczucia, które mogą niszczyć, tworzyć, dawać nadzieję lub odbierać siłę do życia...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szcz0ta

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność